Partnerem akcji „Techniczne szkoły branżowe województwa zachodniopomorskiego miejscem nowoczesnej edukacji i kształtowania współczesnych kompetencji” jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Dzięki niemu Województwo Zachodniopomorskie umożliwia finansowanie:

 • zdobywania umiejętności zawodowych uczniów i osób dorosłych zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji;
 • budowy i modernizacji sal praktycznej nauki zawodu;
 • doskonalenia nauczycieli;
 • tworzenia programów, które odpowiadają potrzebom rynku pracy;
 • organizacji staży i praktyk oraz klas patronackich.

Szczegóły konkursu na Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia na:

http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/dzialania-86-wsparcie-szkol-i-placowek-prowadzacych-ksztalcenie-zawodowe-oraz-uczniow-uczestniczacych-w-ksztalceniu-zawodowym-i-osob

Wnioski można składać do 08.05.2018.

O dofinansowanie projektów mogą wnioskować:

 • organy prowadzące szkoły branżowe i techniczne, czyli starostwa powiatowe
 • same szkoły branżowe i techniczne, czyli dyrektorzy i nauczyciele
 • centra kształcenia ustawicznego
 • placówki kształcenia zawodowego
 • różne niepubliczne podmioty, zajmujące się kursami i szkoleniami zawodowymi dla dorosłych
 • przedsiębiorcy i pracodawcy (w konkursie można składać projekty dotyczące tworzenia klas patronackich przy współpracy z pracodawcami, programów nauczania, staży u pracodawców). Mogą być zarówno wnioskodawcami jaki i partnerami w takich projektach
 • organizacje zrzeszające pracodawców
 • cechy rzemiosł, organizacje zawodowe
 • organizacje zrzeszające przedsiębiorców
 • Specjalne Strefy Ekonomiczne i parki przemysłowe
 • inkubatory przedsiębiorczości
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

RPOWZ dofinansowuje:

2 kwietnia Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs nr 9.8 – Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.